مقاله نا بهنجاری بازار و بازده های غیر عادی رایگان

مقاله نا بهنجاری بازار و بازده های غیر عادی

دانلود مقاله نا بهنجاری بازار و بازده های غیر عادی در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم غیرعادی بودن بازده های آتی بررسی شود لذا به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نا بهنجاری [...]

دانلود