کتاب شناسایی گاوها در بورس اثر امیرکاویان رایگان

کتاب شناسایی گاوها در بورس اثر امیرکاویان

دانلود کتاب شناسایی گاوها در بورس اثر امیرکاویان حاصل سالها تجربه ما در بورس ایران درک نقاط ضعف و قوت آن است شناخت این نقاط ما را بر آن داشت که باصدایی رسا و بلند از عموم مردم ایران دعوت نماییم [...]

دانلود