کتاب مسیر سبز اثر استیون کینگ رایگان

کتاب مسیر سبز اثر استیون کینگ

دانلود کتاب مسیر سبز اثر استیون کینگ همه چیز در سال 1932 اتفاق افتاد زمانی که زندان ایالتی هنوز در کلدمانتین قرار داشت و البته صندلی الکتریکی نیز در آنجا بود زندانیان اغلب لطیفه هایی درباره صندلی [...]

دانلود