مقاله فراتحليل عوامل مؤثر بر انصاف ادراك شده در استراتژي قيمت گذاري پويا رایگان

مقاله فراتحليل عوامل مؤثر بر انصاف ادراك شده در استراتژي قيمت گذاري پويا

دانلود مقاله فراتحليل عوامل مؤثر بر انصاف ادراك شده در استراتژي قيمت گذاري پويا هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انصاف ادراک شده در استراتژی قیمت گذاری پویا و ترکیب کمی نتایج پژوهش مقاله [...]

دانلود