مقاله ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها رایگان

مقاله ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها

دانلود مقاله ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها توجه کامل به کارایی بیمارستان به عنوان بزرگترین و پزهزینه ترین واحد عملیاتی نظام [...]

دانلود