پایان نامه ارائه الگویی به منظور عارضه یابی وکشف مشکل از طریق گسترش کارکردهاي کیفیت و روش تصمیم گیري چند معیاره رایگان

پایان نامه ارائه الگویی به منظور عارضه یابی وکشف مشکل از طریق گسترش کارکردهاي کیفیت و روش تصمیم گیري چند معیاره

دانلود پایان نامه  ارائه الگویی به منظور عارضه یابی وکشف مشکل از طریق گسترش کارکردهاي کیفیت و روش تصمیم گیري چند معیاره عارضه یابی در سازمان از اولین راه کارهایی می باشد که یک مدیر خلاق و آینده [...]

دانلود