کتاب از این اوستا اثر اخوان ثالث رایگان

کتاب از این اوستا اثر اخوان ثالث

دانلود کتاب از این اوستا اثر اخوان ثالث از بسکه ملول از دل دلمرده خویشم هم خسته بیگانه هم ازرده خویشم این گریه مستاناع من بی سببی نیست ابر چمن تشنه و پژمرده خویشم گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت [...]

دانلود