مقاله اثر ویژگیهاي فردي حسابرس در تمایل به استفاده و اتکاء بر چک لیست رایگان

مقاله اثر ویژگیهاي فردي حسابرس در تمایل به استفاده و اتکاء بر چک لیست

دانلود مقاله اثر ویژگیهاي فردي حسابرس در تمایل به استفاده و اتکاء بر چک لیست هدف این مطالعه بررسی اثر ویژگیهاي فردي حسابرسان نظیر تجربه و اعتماد به قضاوت شخصی در تمایل به استفاده از چک لسیت کشف [...]

دانلود