پایان نامه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی کارآفرینی مددجویان سرپرست خانوار کميته ی امداد امام خمينی رایگان

پایان نامه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی کارآفرینی مددجویان سرپرست خانوار کميته ی امداد امام خمينی

دانلود پایان نامه  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی کارآفرینی مددجویان سرپرست خانوار کميته ی امداد امام خمينی هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر [...]

دانلود