کتاب من و کتاب اثر آیت الله سید علی خامنه ای رایگان

کتاب من و کتاب اثر آیت الله سید علی خامنه ای

دانلود کتاب من و کتاب اثر آیت الله سید علی خامنه ای اگر از این جهت هم حساب کنید که امروز این ملت ملتی است که در دنیا دچار ستم های ناشی از اعمال غرض قدرت های استکباری جهان است پس باید از خدش دفاع [...]

دانلود