پایان نامه گنجی

پایان نامه گنجی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 51 نمایش

حجم فایل: 2.42M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود پایان نامه گنجی


چكيده گنجی

با بررسيها و تحقيقات انجام شده در زمينه علوم مختلف مثـل مـديريت، اقتـصاد، روابـط انـساني و
مخصوصاً حسابداري پس از جنگ جهاني دوم روشن گرديد با توجه به پيشرفت هاي عمده در زمينـههـاي
مختلف، مديريت جديد نياز به تكنيك هاي كمي و مـدلهاي حـسابداري جديـد جهـت اتخـاذ تـصميمات
مناسب اقتصادي را ميطلبد.
استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گيري با فرض ثابـت بـودن ارزش آن صـورت مـي گرفـت در
حالي كه معيار پول در طول زمان متغير اسـت و لـزوم تجديـد نظـردر اصـل واحـد پـول بـه عنـوان واحـد
اندازهگيري در حسابداري به دنبال تغيير قيمت ها مطرح ميگرديد. چرا كه ايـن امـربـا توجـه بـه تغييـرات
عمده قيمت موجب واهي نشان دادن صورتهاي مالي و غيرواقعي شدن اين صورتها ميشود.
تورم بيش از هر عامل ديگري در زير سوال رفتن مدلهاي حسابداري موثر اسـت . تـورم امـروزه در
تمام كشورهاي جهان مشهود است اما با نرخهـايي متفـاوت كـه در ايـران ايـن نـرخ 2 رقمـي بـوده و طـي
دهههاي اخيرموجب كاهش قدرت خريد تزلزل اندازهگيريهاي حسابداري شده است.
تلاش براي حذف محدوديتهاي ناشي از تورم منجر به ارائه پيشنهاداتي جهـت اصـلاح روشـهاي
اندازهگيري و مدلهاي گزارشگري شده است. اما اصلاحات در چه زمينههايي بوده و تأثير آن بر وجو ه يـا
نقدينگي و تصميمات مديران به چه شكل است؟ سود اعلامي توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغييـر
قيمتها يا بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در زمان تقسيم سود مـشكل آفـرين اسـت. بـدين صـورت كـه
شركتهايي كه تقسيم سود مي كنند سود واقعي را تقسيم نمي نمايند. در واقع قسمتي از سـرمايه را تقـسيم
ميكنند.
لذا لازم است كه تقسيم سود در شركت ها با توجه به تغييـر قيمـت هـا و تـورم غيـر قابـل پـيشبينـي
روشهاي تقسيم سود را براساس سود اعلامي اصلاح نمود و بر مبنـاي سـود واقعـي قـرار داد، سـود واقعـي
همان سود تعديل شده براساس تورم است كه بايد مبنا قرار گيرد.
لذا سرمايهگذاران و مديران جهت اتخاذ تصميمات بايد دو مورد را در نظربگيرند.
1 (نحوه استفاده مديران از صورت هاي مالي بايد به گونهاي باشد كه صورتهاي مـالي تـاريخي را
مبنا تقسيم سود قرار نداده و صورتهاي مالي واقعي كه شامل سود واقعي است مبنا قرار دهند.
2 (نارسايي صورتهاي مالي تهيه شده براساس بهاي تمام شده تاريخي موضوعي اثبات شده است
و مديران و سرمايهگذاران بايد تصميمات را براساس صورتهاي تعديل شده اتخاذ نمايند.
در تحقيق حاضر ماهيت تغييرات قيمت، چگونگي محاسبه شاخص ها، تغييرات ارزش پول، مفـاهيم
سرمايه و اطلاعات دادههاي مربوط به صورتهاي مالي تاريخي و صورتهـاي مـالي تعـديل شـده را مـورد
تجزيه و تحليل قرار داده و با يكديگر مقايسه نمـوديم تـا تـأثيرات و تعـديلات بـر نقـدينگي و تـصميمات
اتخاذي مديران روشن گردد.

مشخصات پایان نامه:
نام اثر : گنجی
فرمت : Word کامل، قابل ویرایش و کپی

در مورد این اثر نظر دهید