پایان نامه بررسی چگونگی افشای ريسک در گزارش سالانه شركتها و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی چگونگی افشای ريسک در گزارش سالانه شركتها و عوامل موثر بر آن

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 8 نمایش

حجم فایل: 357.93K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی افشای ريسک در گزارش سالانه شركتها و عوامل موثر بر آن


چكيده پایان نامه بررسی چگونگی افشای ريسک در گزارش سالانه شركتها و عوامل موثر بر آن 

اطلاعات حسابداري افشا شده از سوي شركتها بهطور كامل پاسخگوي نياز تصميمگيرندگان نبوده و نياز به اطلاعات مربوط به ريسك وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسي ويژگي ريسكهاي افشا شده در گزارشهاي سالانه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد. همچنين عوامل موثر بر ميزان افشاي اطلاعات مربوط به ريسك مورد بررسي قرار ميگيرد. براي اين منظور ياداشتهاي همراه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره 275 سال شركت براي دوره زماني 1388 تا 1392 با استفاده از تحليل محتوا مورد بررسي و ويژگيها و ميزان افشاي اطلاعات مربوط به ريسك تعيين ميشود. دادههاي حاصل از تحليل محتوا با استفاده از آزمونهاي مقايسهاي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد شركتها بهطور معناداري به ارائه اطلاعات گذشتهنگر در مقايسه با آيندهنگر، كيفي در مقايسه با كمي و افشاي منابع ريسك در مقايسه با مديريت ريسك گرايش دارند. همچنين در بررسي عوامل موثر بر ميزان افشاي ريسك، نتايج بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بين اندازه شركت و اهرم مالي با ميزان افشاي ريسك و رابطه منفي و معناداري بين سطح ريسك بازار شركت با افشاي ريسك بود.

در مورد این اثر نظر دهید