پایان نامه بررسی تاثير فرصتهای سرمايه گذاری بر تاخير در گزارش حسابرسی

پایان نامه بررسی تاثير فرصتهای سرمايه گذاری بر تاخير در گزارش حسابرسی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 18 نمایش

حجم فایل: 249.36K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود پایان نامه بررسی تاثير فرصتهای سرمايه گذاری بر تاخير در گزارش حسابرسی


چكيده پایان نامه بررسی تاثير فرصتهای سرمايه گذاری بر تاخير در گزارش حسابرسی 

هدف از اين پژوهش بررس ي ارتباط ب ين فرصتها ي سرما يه گذار ي و تأخ ير در گزارش حسابرس ي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آمار ي پژوهش شامل شركت پذ يها يرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و نمونه پژوهش با اعمال شرا يط متغيرهاي پژوهش به تعداد 155 شركت ط ي سال يها 1383-1393 انتخاب شده است. برا ي تجز تحل و يه يل دادهها و آزمون فرض هايه از تكن يك آمار ي رگرس يون داده هاي تابلو يي استفاده شده است. در اين تحقيق جهت اندازه گيري فرصتهاي سرمايهگذاري از دو عامل نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام و نرخ رشد داراييها بهره گرفته شده است. نتا يج پژوهش حاك ي از آن است كه ب ين فرصتهاي سرمايهگذاري و تأخ ير در گزارش حسابرس ي ارتباط مثبت و معني يدار وجود دارد، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام قويترين ارتباط را نشان ميدهد. اين يافته نشان مي دهد كه فرصت هاي سرمايهگذاري منجر به افزا يش ريسك حسابرس يم ي شوند و در نتيجه حسابرسان مستقل منهدا كار حسابرس ي مورد ن را ياز افزا يم يش دهند، بنابراين انتظار مي تأخ رود ير در گزارش حسابرس ر ي خ دهد

در مورد این اثر نظر دهید