پایان نامه بررسی ارتباط بين چسبندگی هزينه های فروش، عمومی و اداری و هزينه های نمايندگی

پایان نامه بررسی ارتباط بين چسبندگی هزينه های فروش، عمومی و اداری و هزينه های نمايندگی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 13 نمایش

حجم فایل: 252.92K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بين چسبندگی هزينه های فروش، عمومی و اداری و هزينه های نمايندگی


چكيده پایان نامه بررسی ارتباط بين چسبندگی هزينه های فروش، عمومی و اداری و هزينه های نمايندگی

يكي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت آن است كه تغييرات هزينهها رابطهاي متناسب با افزايش و كاهش سطح فعاليت دارد. اما اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينهها توسط آندرسون و همكاران (2003 (مورد بحث قرار گرفت. به اين معنا كه ميزان افزايش در هزينهها با افزايش در سطح فعاليت بيشتر از ميزان كاهش در هزينهها در ازاي همان ميزان كاهش در سطح فعاليت است، كه از آن به چسبندگي هزينهها ياد ميشود. بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش بررسي چسبندگي هزينههاي فروش، عمومي و اداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين بررسي رابطه بين هزينههاي نمايندگي با چسبندگي هزينه هاي فروش، عمومي و اداري است نتايج اين پژوهش كه متعلق به نمونهاي متشكل از 145 شركت براي يك دوره 7 ساله 92- 1386 است، نشان ميدهد در ازاي %1 افزايش در سطح فروش، هزينههاي فروش، عمومي و اداري %1 افزايش مييابد، در حاليكه در ازاي كاهش %1 در سطح فروش، هزينههاي فروش، عمومي و اداري 3% /0 كاهش مييابد. در اين پژوهش همچنين معناداري ارتباط بين چسبندگي هزينههاي فروش، عمومي و اداري و هزينههاي نمايندگي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ميزان جريانهاي نقدي آزاد، دوره تصدي مدير عامل و پاداش مديران (به عنوان معيارهاي سنجش هزينههاي نمايندگي) ارتباط معناداري با چسبندگي هزينه ها ندارد.

در مورد این اثر نظر دهید