مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی

مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 14 نمایش

حجم فایل: 474.84K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

دانلود مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی


چكيده مقاله بررسی رابطه بين ريسک پذيری شركت و عملكرد مالی با تاكيد بر سازوكارهای راهبری شركتی

يكي از جنبههاي موثر بر عملكرد شركتها، ميزان ريسكپذيري آنها است. اين پژوهش به بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركتي، ريسكپذيري شركت، عملكرد مالي و همچنين اثر سازوكارهاي راهبري شركتي بر رابطه بين ريسكپذيري و عملكرد مالي ميپردازد. براي اين منظور دادههاي مربوط به 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سالهاي 1384 الي 1391جمعآوري و به روش همبستگي و با استفاده از رگرسيون خطي مورد بررسي قرار گرفت. يافتههاي حاصل از پژوهش نشان داد كه ميزان ريسكپذيري شركتها رابطه مثبت و معناداري با عملكرد مالي آنها دارد. همچنين درصد اعضاي مستقل هيات مديره، اثر منفي و معناداري بر ميزان ريسكپذيري شركت دارد؛ ولي درصد مالكيت سهامداران نهادي و تعداد اعضاي هيات مديره با ميزان ريسكپذيري رابطه معناداري ندارند. در رابطه با اثر ساختار هيات مديره و مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسكپذيري و عملكرد مالي، يافتهها نشان داد كه استقلال هيات مديره، اندازه هيات مديره و درصد مالكيت سهامداران نهادي بر رابطه بين ريسكپذيري و عملكرد مالي اثر مثبتي دارند و اين رابطه را تقويت ميكنند.

در مورد این اثر نظر دهید