دانلود PDF اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

دانلود PDF اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 27 نمایش

حجم فایل: 393.05K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید

اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

چکیده اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 

زﻣﯿﻨﻪ : درﻣﺎﻧﯽ– ﺑﻬـﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ در اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔ دارد ﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ . ﻫـﺪف : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ : ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﺷﺪ 1380 ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم . ﻣﯿﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎ 6 ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ) ﻧﻔﺮ66 در ﻣﺠﻤـﻮع ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺪﻧﺪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﯾﺎﻓـﺘﻪ ﻫﺎ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان درﺑﺎره داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 8 2/ از 5 ، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺎن ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی را ﭘﺲ از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ) /2 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 4 از 5 ( و آن را ﮐﻤﺎﺑـﯿﺶ ﻋﻤﻠـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ ) 3/12 ﺑـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از 5 .( آﻧﺎن ا ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ، اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ) 47/31 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از 75 .( ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی : ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ﻧﻪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ( اﻣﮑﺎن ﭘ ﺬﯾﺮ اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ای ﭼﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ .، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐـﻦ آن اﺳـﺖ و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺗﻌﺎﻣﻞ وﯾﮋه ای دارد . ﺑﺴــﯿﺎری از ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮان ﻋﻠــﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ و ﺷﮑﺴــﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ را ﺗﻔـﺎوت در ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺮ (13). ﺳـﺎزﻣﺎن ا ﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻮل ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳــﺒﮏ ﻫــﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ، ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ در اداره ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﺒﻮد داشته باشد.

مشخصات فایل 

نام اثر :  اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

نوع فایل : PDF

گردآورنده : دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﯿﺒﯽ* دﮐﺘﺮ ﭘﻮران رﺋﯿﺴﯽ

در مورد این اثر نظر دهید